โครงการ

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

“อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Added on 06.04.60

หลักการและเหตุผล

          พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นภูมินิเวศที่มีความหลากหลายทางทั้งกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาและการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้ยั่งยืน จึงจำเป็นจะต้องยึดหลักบูรณาการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ต้องอาศัยการทำงานจากองค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการและประชาชนในพื้นที่ เข้ามาทำงานร่วมกัน ตามเงื่อนไขเชิงบริบทของชุมชนท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมปฏิบัติการทางสังคมร่วมกัน เพื่อสร้างพลังพลเมืองรวม และนำไปสู่การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่น การจัดการตนเองรวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้อย่างยั่งยืน

          สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ลุ่มน้ำมีบทบาทและความรับผิดชอบสำคัญในการสนับสนุน และผลักดันการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา บนพื้นฐานของการจัดการความรู้จากงานวิจัยและการบริการวิชาการซึ่งเป็นภารกิจของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 เพื่อสานต่อการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย นักวิชาการ ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบให้ยั่งยืนสืบไป


วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระดับต่างๆ และเผยแพร่องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย การปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้ข้อมูลความรู้และกระบวนการวิจัยรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม


พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม

สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่รอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

นักวิชาการ/อาจารย์/นิสิต/นักศึกษา 150 คน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 30 คน
ประชาชนทั่วไป 120 คน


ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผศ.ดร. โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณาการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงานร่วมจัด (ภายใน)

สำนักวิจัยและพัฒนา
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

หน่วยงานร่วมจัด (ภายนอก)

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น จังหวัดสงขลา
สภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา-โตนเลสาบ ภายใต้การสนับสนุนของ Mekong River Commission
เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานราชบัณฑิตยสภา คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้


ขอบเขตและแนวทางการดำเนินงาน

การประชุมสัมมนาบรรยายภาควิชาการโดยนักวิจัย นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ต่อประชาคมภาคส่วนต่างๆในลุ่มน้ำและที่เข้าร่วมประชุม

การเสวนาในประเด็นที่สนใจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ชี้นำนโยบายสาธารณะ และขับเคลื่อนการจัดการความรู้เชิงบูรณาการ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขตของการนำเสนอผลงานในประเด็นดังนี้
  - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - ศิลปวัฒนธรรม
  - การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต
  - นโยบายและการบริหารจัดการ


แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. จัดทำคำขออนุมัติดำเนินโครงการและงบประมาณดำเนินการ
2. จัดทำประกาศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ
3. จัดประชุมคณะทำงานโครงการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อร่วมกำหนดประเด็นการประชุมและการเสวนา
4. ประสานงานและติดต่อคณะทำงานในพื้นที่
5. รวบรวมและจัดทำข้อมูลในการจัดประชุมวิชาการ
6. ประสานงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
7. ดำเนินการจัดทำโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการ
8. สรุปแผนการจัดประชุมและแนวทางในการจัดงาน
9. ดำเนินการจัดประชุมวิชาการและสมัชชาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
10. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุม เวทีสรุปผลการประชุมสู่สาธารณะ


ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลผลิต (Output)
  1. เวทีผู้เข้าร่วมนำเสนอ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
  2. เวทีผู้เข้าร่วมเสวนาเพื่อขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาและการชี้นำนโยบาย
  3. เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินงาน
  4. เครือข่ายกลไกขับเคลื่อนการจัดการความรู้เชิงบูรณาการ

2. ผลลัพธ์ (Outcome)
  1. โจทย์วิจัย และงานวิจัยต่อยอดการขยายผลปัญหา
  2. มีการนำตัวแบบความรู้ไปสู่การชี้นำนโยบายและการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

3. ผลกระทบ (Impact)
  1. มีแหล่งความรู้สำหรับการใช้อ้างอิงหรือนำไปพิจารณาใช้ประโยชน์ในระยะยาว
  2. มีเครือข่ายและมีกลไกที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้ยั่งยืนต่อไป


ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน

          การดำเนินการโครงการนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2558-2561 ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม (University Engagement) : การมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและศิษย์เก่า และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2560-2561 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทยและการจัดการ: ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะฯ ในการเชื่อมโยงความรู้ บัณฑิตศึกษา และนักวิจัย เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย


แนวทางการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน

  1. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการจัดการประชุมฯ
  2. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ละปี
  3. แบบสอบถามประเมินความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคส่วนชุมชนที่เกี่ยวข้อง