รายนามคณะกรรมการดำเนินการ

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

“อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Added on 06.04.60


คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นพรัตน์ บำรุงรักษ์ ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
รศ.ดร. ฉัตรไชย รัตนไชย กรรมการ
ดร. นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว กรรมการ
ผศ. นุกูล ชิ้นฟัก กรรมการ
อาจารย์คัมภีร์ ทองพูน กรรมการ
รศ.ดร. วิชัย กาญจนสุวรรณ กรรมการ
ผศ.ดร. ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล กรรมการ
รศ.ดร. ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร กรรมการ
ผศ.ดร. เกื้ออนันต์ เตชะโต กรรมการ
ผศ.ดร. ศิริพร ประดิษฐ์ กรรมการ
ผศ. สุรศักดิ์ แก้วอ่อน กรรมการ
ดร. พัชรี สุเมโธกุล กรรมการ
ผศ.ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์ กรรมการ
ผศ.ดร. วรพร ธารางกูร กรรมการ
ดร. นุชลี ทิพย์มณฑา กรรมการ
ผศ. ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ กรรมการ
ดร. จเร สุวรรณชาต กรรมการ
ดร. ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ กรรมการ
ดร. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ กรรมการ
ดร. พลชาติ โชติการ กรรมการ
นายบรรจง ทองสร้าง กรรมการ
นายเทพรัตน์ จันทพันธ์ กรรมการ
นายปารย์พิรัชย์ จันเทศ กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ กรรมการ
นางสาวดาวริน สุขเกษม กรรมการ
นางโชติรส ศรีระสันต์ กรรมการ
นางสาวศศิธร คงทอง กรรมการ
นางสาวอารี สุวรรณวงศ์ กรรมการ
ผศ.ดร. พนาลี ชีวกิดาการ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวฐิติมา ศรีไชย ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเจตวรรณ กรุตรนิยม ผู้ช่วยเลขานุการ