แนวทางในการเข้าร่วมนำเสนอบทความ

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

“อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Added on 06.04.60

หัวข้อการประชุม “อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”

1. แนวทางในการเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 บทความจะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นใดประเด็นหนึ่งดังต่อไปนี้
  1) ด้านทรัพยากรน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ
  2) ด้านการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการบริการเชิงนิเวศอื่นๆ
  3) ด้านภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรม
  4) ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิสารสนเทศ
  5) ด้านการบริหารจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำ

2. ผู้นำเสนอบทความจะต้องส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560

3. บทคัดย่อต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและจะแจ้งผลการตอบรับภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เพื่อจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์

4. การจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
  1) บทนำ/ที่มาของการวิจัย/วัตถุประสงค์
  2) วิธีการศึกษา
  3) ผลการศึกษา
  4) อภิปรายผล
   4.1) สรุปผลการศึกษาวิจัย
   4.2) ข้อเสนอการใช้ประโยชน์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  5) สรุปและข้อเสนอแนะ
  6) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
  7) เอกสารอ้างอิง
  ดาวน์โหลดตัวอย่างต้นแบบ
  และต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์มายังฝ่ายประสานงานและเอกสาร งานประชุมวิชาการฯ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

5. บทความฉบับสมบูรณ์จะผ่านการตรวจสอบและแก้ไข้โดยผู้ทรงคุณวุฒิและจะแจ้งผลการตรวจสอบภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

6. ผู้นำเสนอบทความต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขแล้วภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

7. ผู้นำเสนอบทความเสนอบทความในงานประชุมระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5/2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560