กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

“อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

17 สิงหาคม 2560

Added on 06.04.60

เวลา เวลาย่อย พิธีการ
Exhibition Hall 1 Exhibition Hall 2 Exhibition Hall 3 Exhibition Hall 4
09:00 - 09:30   พิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 ประจ้าปี 2560 “อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”
กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์
  หัวหน้าโครงการฯ
กล่าวเปิด โดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา
  รองอธิการบดี
ผู้ดำเนินรายการ  โดย ดร.นราวดี บัวขวัญ
09:30 – 10:00   พิธีมอบของที่ระลึกขอบคุณหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม โดย รองอธิการบดี
การแสดงจาก นักศึกษา ชมรมนาฏรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
10:00 - 10:50   บรรยายพิเศษ เรื่อง “อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์
10:50 - 11:00   พักรับประทานอาหารว่าง
11:00 - 12:00    เสวนา “การบริหารงานวิจัยเพื่อการพัฒนาลุ่มนาทะเลสาบสงขลา”
 โดย ผู้บริหารวิจัยในเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ดร.จเร สุวรรณชาต
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รศ.เกษม อัศวตรีรัตน์กุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย อาจารย์บรรจง ทองสร้าง
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดย รศ.ทัศนีย์ ประธาน
ผู้ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
12:00 – 13:00   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:30 13:00 – 13:20 เสวนา
“การเสวนาทางวิชาการ - การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในลุ่มนาทะเลสาบสงขลา”
โดย

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
   รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย
   ดร.จเร สุวรรณชาต

- มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย
   รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย
   ดร.นราวดี บัวขวัญ

- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดย
   ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยกร
   ดร.วรลักษณ์ ลลัตศศิวิมล
   ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก

ผู้ดำเนินรายการ โดย
   รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย
การนาเสนอบทความทางวิชาการ (แยกตาม Session)

Session 1 การการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการบริการเชิงท่องเที่ยว
   ดำเนินรายการโดย : ดร.สุธินี สินุธก

O1 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่เกาะหมาก อ้าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)
   โดย คุณวรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
การนาเสนอบทความทางวิชาการ แบบโปสเตอร์

PB1 แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาพลศึกษาส้าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
   โดย คุณเนรมิต ศรีสังข์ทอง

PB2 การใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาความสามารถดำนการฟังส้าหรับเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการมีพัฒนาการล่าช้า
   โดย คุณกันนภัค เพชรรัตน์

PB3 ศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนแกนน้าจัดการเรียนร่วมสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
   โดย คุณเอกณัฎฐ์ จิวัฒนาชวลิตกุล

PB4 การศึกษาความสามารถในการอ่านค้าของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมหรรษา
   โดย คุณปิยตา วาดี

PB5 การพัฒนาความสามารถดำนการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติร่วมกับสื่อในชีวิตประจ้าวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   โดย คุณจารุวรรณ นาบุญ

PB6 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับนิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นสงขลาที่มีต่อการอ่านจับใจความและการเขียนสื่อความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   โดย คุณรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์

PB7 ความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาเข้าใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   โดย คุณเยาวลักษณ์ เตี้ยนวน

PB8 ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   โดย คุณนูรุดิน สะเอ๊ะ

PB9 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพเครื่องปรับอากาศ ส้าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   โดย คุณสงัด เหตุทอง

PB10 การพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมก้าลังคนสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน : กรณี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
   โดย คุณจุไรศิริ ชูรักษ์
การนาเสนอบทความทางวิชาการ แบบโปสเตอร์

PA1 การกระจายของหอยกะพงเทศ Mytilopsis adamsi ในทะเลสาบสงขลา
   โดย คุณกริ่งผกา วังกุลางกูร

PA2 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นกล้าโกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata Lam.) ต่อภาวะน้ำขังและน้ำท่วม
   โดย คุณสุรางคนา พันธ์ดี

PA3 ผลของการปนเปื้อนทองแดง (Cu) ต่อปริมาณกลูทาไธโอน และอัตราการท้างานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ superoxide dismutase (SOD) และ peroxidase (POX) ของกล้าโกงกางใบใหญ่
   โดย คุณศุภัคษร โตระสะ

PA4 ผลการปนเปื้อนทองแดงต่อกิจกรรมการสังเคราะห์ด้วยแสง ปริมาณรงควัตถุ ปริมาณอนุมูลอิสระ และการเกิดการออกซิเดชันของไขมันของต้นกล้าโกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata Lam.)
   โดย คุณพรไพลิน เลื่องลือธรรม

PA5 การศึกษาทักษะการช่วยเหลือตนเองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ตัวแบบวีดิทัศน์การวิเคราะห์งาน
   โดย คุณชิตชญา มหาชูต

PA6 การศึกษาความสามารถในการสื่อสารของเด็กออทิสติกจากการสอนด้วยวิธีเพคส์ (PECS) ร่วมกับผู้ปกครอง
   โดย คุณณัฎฐิกา ชูสวัสดิ์

PA7 การศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดค้าของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสะกดค้าร่วมกับเกม
   โดย คุณสุกัญญา ลือขจร

PA8 การศึกษาความสามารถทางการเขียนค้าของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 1 ร่วมกับแบบฝึก
   โดย คุณวันเพ็ญ อัศเดช

PA9 การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคร่วมเทคนิคการใช้ค้าถามตามแนวคิดของบลูม
   โดย คุณพนิดา ศรีเส้ง

PA10 การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองดำนการแต่งกายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยวิธีการสอนแบบวิเคราะห์งานร่วมกับการประเมินตามสภาพจริง
   โดย คุณรชตภรณ์ สุวรรณสว่าง
13:20 – 13:40 Session 2 ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรนา และความหลากหลายทางชีวภาพ
   ดำเนินรายการโดย : ดร.สุธินี สินุธก

O2 ปัญหาและความต้องการพันธุ์กล้าไม้ล้าพูในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เขตต้าบลบางเหรียง อ้าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
   โดย คุณนุกูล ชิ้นฟัก
13:40 – 14:00 Session 3 การจัดการความรู้ การศึกษาและการพัฒนาคน
   ดำเนินรายการโดย : ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์

O3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนบริการของระบบนิเวศดำนการใช้น้ำ : กรณีศึกษา เขาคอหงส์ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   โดย คุณกูอินดำ วงศ์ศุภรานันต์
14:00 – 14:20 O4 การจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งระดับชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
   โดย คุณโชติรส ศรีระสันต์
14:20 – 14:40 Session 4 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมภูมิศาสตร์สนเทศและการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
   ดำเนินรายการโดย : ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์

O5 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัติของชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลปริก อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
   โดย คุณสายฝน แสงหิรัญ ทองประเสริฐ
14:40 – 15:00 O6 การพัฒนาความสามารถในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลต้าบลพะตง
   โดย คุณอันธิฌา มุสิกชาติ
15:00 – 15:20 O7 การพัฒนาแบบจ้าลอง VisualGWLF ส้าหรับการจ้าลองคุณภาพน้ำ
   โดย คุณสุวลี ชูวาณิชย์
   
15:30 – 16:00   พิธีมอบเกียรติบัตรผู้น้าเสนอผลงานวิจัย


18 สิงหาคม 2560

Added on 06.04.60

Exhibition Hall 1 - 2 Exhibition Hall 3 - 4
เวลา พิธีการ เวลา พิธีการ
08:00 – 08:30 ร่วมงานสมัชชาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 08:00 – 09:00 ลงทะเบียนกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
08:30 – 09:10 พิธีเปิดงานสมัชชาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
โดย : รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล ประธานสภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ดำเนินรายการโดย : ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
09:10 – 09:50 ปาฐกถาพิเศษ
“ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มนาทะเลสาบสงขลาที่ยั่งยืน โดยประชาชน”
โดย ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
09:00 - 10:30 การเสวนาวิชาการ
“การจัดการภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนาทะเลสาบสงขลา”
โดย เครือข่ายการจัดการความรู้ดำนภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมที่ท้างานวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 4 มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
โดย ผู้อานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย ผู้อานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดย ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โดย ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ดำเนินรายการโดย : คุณบัญชร วิเชียรศรี
09:50 – 10:00 พักรับประทานอาหารว่าง
10:00 – 11:00 เสวนา เรื่อง“บทบาทหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการลุ่มนาทะเลสาบสงขลา”
โดย
- นายสุเทพ เจือละออง ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
- นายฮาเล็ม เจะมาริกัน ผู้อ้านวยการส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
- นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
- นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อ้านวยการส้านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6
- ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 2
ดำเนินรายการโดย : ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
10:30 – 10:45 รับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 เวทีเสวนาย่อยเพื่อการจัดการความรู้ดำนภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
- การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- การจัดการสิ่งทอลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดย สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- วิถีวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11:00 – 12:00 เสวนา “สถานการณ์และการขับเคลื่อนงานในพื นที่โซนต่างๆ
โดย ประธานคณะกรรมการลุ่มนาทะเลสาบสงขลา”

- ผู้แทนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โซน พรุควนเคร็ง
- ผู้แทนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โซนทะเลน้อยและปุาพะยอม
- ผู้แทนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โซนพัทลุง
- ผู้แทนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โซนคาบสมุทรสทิงพระ
- ผู้แทนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โซนคลองรัตภูมิ
- ผู้แทนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โซนคลองคลองอู่ตะเภา
ดำเนินรายการโดย : ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:00 ระดมความคิดเห็น (กลุ่มย่อย)แบ่งกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม

   กลุ่มที่ 1 การบูรณาการยุทธศาสตร์และแผนงานการขับเคลื่อนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากับภาครัฐ
ดำเนินรายการโดย : คุณพิชญา แก้วขาว

   กลุ่มที่ 2 การบูรณาการยุทธศาสตร์และแผนงานการขับเคลื่อนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาของภาคประชาชน โดยกระบวนการองค์กรชุมชน
ดำเนินรายการโดย : คุณกำราบ พานทอง
13:00 – 15:30 กิจกรรมนิทานพื้นบ้านเป็นเครื่องมือพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน
โดย วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
14:00 – 15:00 นำเสนอผลการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยและอภิปรายรวม
ดำเนินรายการโดย : ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
15:00 – 15.30 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำต่างประเทศ
โดย : ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจาประเทศไทย (UNDP)
ดำเนินรายการโดย : ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
15:30 – 16:00 พิธีส่งมอบธงเพื่อการจัดงานประชุมระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเสสาบสงขลา” ครั้งที่ 6
มอบโดย ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มอบแก่ ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
   
16:00 – 16:30 พิธีปิด กล่าวปิด โดย คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การแสดงจากนักศึกษา วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง