กำหนดการสำคัญ

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

“อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Added on 06.04.60


วัน – เดือน – ปี

กำหนดการการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์

2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

สมัครลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์

20 กรกฎาคม 2560

ขยายเวลา วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ได้ส่งบทคัดย่อสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์มาเพื่อพิจารณาได้เลย) ส่งทั้งไฟล์ Word และ PDF
(ผ่านทางอีเมล์ slb.con2014@gmail.com)

30 กรกฎาคม 2560

แจ้งผลพิจารณา และการตรวจสอบแก้ไขบทความฉบับสมบูรณ์ (ผ่านทางเว็บไซต์ และทางอีเมล์)

4 สิงหาคม 2560

วันสุดท้ายส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว ส่งทั้งไฟล์ Word และ PDF ภายในวันที่ (ผ่านทางอีเมล์)

17-18 สิงหาคม 2560

วันประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์