รายนามคณะอนุกรรมการ

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

“อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Added on 06.04.60

วิชาการ บริการวิชาการ ขับเคลื่อนนโยบายฯ ประสานงานฯ การเงินฯ สมัชชา อาหารและสถานที่ ประชาสัมพันธ์ฯ

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. เกื้ออนันต์ เตชะโต ประธานอนุกรรมการ
รศ.ดร. ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร กรรมการ
รศ.ดร. อุมาพร มุณีแนม กรรมการ
ดร. ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ กรรมการ
ดร. สุธินี สินุธก กรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ประธานอนุกรรมการ
ผศ.ดร. ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง กรรมการ
ดร.สุวรรณี พรหมศิริ กรรมการ
นายพุฒิธร ตุกเตียน กรรมการ
นางฐากรู ชูจร กรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายและเครือข่ายชุมชน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานอนุกรรมการ
นางสาวปาจรีย์ เรืองคล้าย กรรมการ
นายไพฑูรย์ ทองสม กรรมการ
นางสาวเบญจวรรณ บัวขวัญ กรรมการ
นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย กรรมการ
นางสาวจารุวรรณ ชูสงค์ กรรมการ
นางอลิสา ขำเกตุ กรรมการ
นางสาวจรวยพร นุ่มน้อย กรรมการ
นางพนิดา ขุนพลช่วย กรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและเอกสาร

ดร. ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ ประธานอนุกรรมการ
นางสาวสะลามะฮ์ มนูญดาหวี กรรมการ
นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริอารยาภรณ์ กรรมการ
นางสาวศรัญญา ทองขุนแก้ว กรรมการ
นางสาวศุภิสรา พวงแก้ว กรรมการ
นางสาววิชุชตา สายวารี กรรมการ
นางสาวนิศาชล พุมดวง กรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี

รศ.ดร. พนาลี ชีวกิดาการ ประธานอนุกรรมการ
นางสาวศิริพร บุญวรกิจ กรรมการ
นางสาวศรัญญา ทองขุนแก้ว กรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายสมัชชา

รศ.ดร. เริงชัย ตันสกุล ประธานอนุกรรมการ
ดร. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ รองประธานอนุกรรมการ
นายบัญญติ พัทธธรรม กรรมการ
นายกำราบ พานทอง กรรมการ
นายฉิ้น บัวบาน กรรมการ
นางพูนทรัพย์ ศรีชู กรรมการ
นางสาวเบ็ญจรรณ เพ็งหนู กรรมการ
นางสาวสุภาพร พรรณราย กรรมการ
นายอดุลย์ แก้วคงธรรม กรรมการ
นายสมเอก อินทร์ช่วย กรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายอาหารและสถานที่

นางสาวอารี สุวรรณวงศ์ ประธานอนุกรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์ บุญรัตน์ กรรมการ
นางสาวเกศริน รัตนกรีฑากุล กรรมการ
นางนิธญา โอบอ้วน กรรมการ
นายภิญโญ อรัญดร กรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

รศ.ดร. อุมาพร มุณีแนม ประธานอนุกรรมการ
นายพงค์บวร สุวรรณณัฐโชติ กรรมการ
นางสาวสุธาวัลย์ เสถียรวิริยะ กรรมการ
นางสาวณพัส กังวานตระกูล กรรมการ
นางสาวธัสรา โพธิพุกกณะ กรรมการ
นางสาววรรณิศา รัตนา กรรมการ
นายนัฐพงศ์ บุญคงแก้ว กรรมการ
นางสาวฐิติมา ศรีไชย กรรมการ